Vinná turistika

Pokud jste vášnivým milovníkem vína a rádi poznáváte nové druhy, pak je naše vinná turistika právě pro vás.

Poznáte osobně mallorské vinaře, seznámíte se s výrobou, vinicemi a ochutnáte místní klenoty.

Pro rok 2017 jsem pro vás připravili možnost navštívit následující vinařství: José L. Ferrer, Miquel Oliver, Oliver Moragues, Son Prim a Vins Nadal.

Prohlídky standardně nejsou v českém jazyce, pouze španělštině, angličtině či němčině.

Všechny prohlídky jen po předchozí rezervaci na emailu info@namallorce.cz

Son Campaner

Vinařství Son Campaner Vinařství Son Campaner se nachází ve vyhlášené oblasti Binissalem, mezi Incou a obcí Sencelles, zhruba 30 minut jízdy z okolí Palma de Mallorca. Na 5 hektarech půdy byly mezi lety 2000 a 2004 pěstovány 4 odrůdy vína (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah a místní odrůda Manto Negro)

Son Prim

Pří­běh rodin­ného vinař­ství Son Prim je pří­bě­hem o pěs­to­vání vinné révy, výroby vína a také pří­bě­hem Jauma Llabrése. Jaume, ve své práci jako restau­rá­tor sta­ro­žit­ností, postrá­dal čer­s­tvý vzduch a slunce, tak pod touto zámin­kou začal obno­vo­vat původní vinice své rodiny. Moti­vací mu byl

José L. Ferrer

V roce 1931, sotva 28 letý mla­dík José Luis Ferrer Ramo­nell, stu­dent inže­nýr­ství ve Fran­cii, zalo­žil tuto vinici pod názvem Viní­cola de Binissa­lem. Poz­ději vinař­ství dostalo svůj sou­časný název - Bode­gas José L. Ferrer a značku s čer­ve­nou stu­hou, která je syno­ny­mem kva­lity a pres­tiže

Vins Nadal

Vinař­ství Vins Nadal je jed­ním z prv­ních a nej­vý­znam­něj­ších vinař­ství v Binissa­lem. Spo­leč­nost, kte­rou zalo­žil v roce 1932 Miquel Nadal Fiol, je doko­na­lým pří­kla­dem pod­niku, který se dědí z jedné gene­race na dru­hou, což mu dodává domácí cha­rak­ter a atmosféru. Rafael Nadal i jeho dce

Oliver Moragues

Possessió Bini­com­prat, finca rodiny Mora­gues, je jed­ním z nej­star­ších domů na Mallorce. Rodina zde žije a věnuje se výrobě vína již od roku 1511. Zmínky o tomto domě jsou již v roce 1229, kdy král Jaume I. „Doby­va­tel“ pora­zil mus­limy a dobyl Mallorcu. Dnes rodina víno zpra­co­vává v nové budově

Miquel Oliver

V roce 1912, Mel­chor OLIVER zasa­dil jeho první vin­nou révu a vznikla značka Bodega Miquel Oli­ver, nyní již s více než sto­le­tou tradicí. Vinař­ství, které sídlí v Petře, malé obci v srdci Mallorky, v sou­časné době vede Miquel a Pilar, vnuk a prav­nučka Mel­chora Oli­vera. Před­sta­vují již třetí a