1. Úvodní prohlášení

1) Cestovní agentura Dovolená na Mallorce, společnosti Be Winner s.r.o., IČ: 28911229, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 11000, Praha 1 (dále jen jako „cestovní agentura“) je v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., v platném a účinném znění, cestovní agenturou, která zprostředkovává prodej služeb cestovního ruchu zákazníkům, a to zejména přímo od poskytovatelů těchto služeb v místě jejich využívání. Dále zprostředkovává zákazníkům prodej zájezdů (dále jen „zájezd“) vybraných českých a evropských cestovních kanceláří (dále jen „pořadatelé“).

2) Cestovní agentura je pouhým zprostředkovatelem výše uvedených služeb, a proto není v žádném rozsahu odpovědná za případné vyprodání jí nabízených služeb, nebo odlišné nabídky cestovní kanceláře či poskytovatele, pro které cestovní agentura služby zprostředkovává. Zároveň není oprávněna řešit případné reklamace zájezdů.

3) Cestovní agentura není povinna být pojištěna proti případnému úpadku, nicméně pořadatelé, jejich služby zprostředkovává, jsou pojištěni pro případ úpadku ve státě svého obchodního sídla.

4) Cestovní agentura nabízí své zprostředkovatelské služby zejména prostřednictvím internetového portálu www.namallorce.cz, přičemž informace o poskytovaných službách zde uvedené jsou vždy pouze orientační a mohou se do doby uzavření závazné objednávky lišit.

2. Smluvní vztahy mezi cestovní agenturou a zákazníky

1) Smlouvou o zprostředkování se cestovní agentura zavazuje zprostředkovat uzavření smlouvy o zájezdu nebo o jiné službě cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem. Cestovní agentura se dále zavazuje předat veškeré informace, které obdrží od pořadatele zákazníkovi, a naopak předat veškeré informace od zákazníka pořadateli.

2) Smlouva o zprostředkování mezi cestovní agenturou a zákazníkem je sjednávána bezúplatně. Provize cestovní agentury je obsažena v ujednání mezi cestovní agenturou a pořadatelem.  V některých případech zprostředkování koupě letenky je cestovní agentura oprávněna účtovat tzv. „poplatek konsolidátora“. Na tuto skutečnost je povinna zákazníka upozornit.

3. Systém objednávek a vznik smluvního vztahu

1) Zákazník je vždy povinen uvádět v objednávce pouze pravdivé údaje a cestovní agentura je oprávněna odmítnout veškeré poptávky, které nebudou vyhovovat těmto obchodním podmínkám, budou neúplné, nebo budou odporovat právním předpisům a dobrým mravům.

2) Zákazník není v počtu objednávek omezen, přičemž je oprávněn zaslat i pouze nezávaznou poptávku.

3) Jakmile zákazník učiní objednávku, či nezávaznou poptávku, dává tím najevo, že plně souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek, s kterými se před tím seznámil.

4) Zákazník může vstoupit do smluvního vztahu s cestovní agenturou buď prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách cestovní agentury, tj. www.namallorce.cz nebo po vzájemné dohodě formou emailu či telefonického kontaktu s pracovníkem cestovní agentury.

5) Pokud zákazník vstupuje do smluvního vztahu s cestovní agenturou online, zadá na internetových stránkách cestovní agentury www.namallorce.cz kritéria zájezdu či jiné služby cestovního ruchu a cestovní agentura vyhledá pro zákazníka zájezdy či jiné služby cestovního ruchu odpovídající jeho požadavkům.

6) Po výběru konkrétního zájezdu či služby cestovního ruchu vyplní zákazník nezávaznou objednávku dle vybrané zájezdu.

7) Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu nezávazně, kliknutím na pole „nezávazně objednat“ je zákazníkovi odesláno potvrzení o nezávazné rezervaci na email. Na jejím základě bude zákazník kontaktován pracovníkem cestovní agentury. Ten seznámí klienta se všemi podmínkami zájezdu a následně domlouvá postup závazné rezervace. Pokud zákazník souhlasí, zavazuje se zákazník zaplatit cenu zájezdu a řídit se smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi ním a pořadatelem. Zákazník je také oprávněn domluvit se s cestovní agenturou individuálně na termínu a způsobu platby zájezdu či služby cestovního ruchu.

8) Cestovní agentura doručí zákazníkovi emailem potvrzení o zaknihování služeb, potvrzení o zájezdu, informace k platbě a všechny ostatní dokumenty a informace, které ji pořadatel poskytne.

9) Cestovní agentura upozorňuje zákazníka, že smlouva o zájezdu uzavíraná mezi ním a pořadatelem zájezdu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele, tedy i okamžik jejího uzavření se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele.

4. Zprostředkování

1) Cestovní agentura se na základě závazné objednávky zákazníka zavazuje zprostředkovat mu konkrétní službu a o úspěšném rezervování zákazníka informovat.

2) Jak je uvedeno výše, cestovní agentura negarantuje zákazníkovi, že veškeré služby nabízené na jejím internetovém portále jsou v každém okamžiku dostupné, a pokud tedy dojde k situaci, kdy bude rezervace z určitého důvodu nemožná, informuje cestovní agentura zákazníka obratem i o tomto.

3) Veškeré informace jsou zákazníkovi zasílány emailem na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

4) Cestovní agentura je oprávněna odmítnout objednávku nebo poptávku zákazníka bez udání důvodu.

5. Platba za služby

1) Vzhledem k rozmanitosti služeb, které jsou ze strany poskytovatelů nabízeny, může zákazník platit za zprostředkované služby cestovního ruchu jak přímo jejich poskytovateli v místě jejich využití, tak cestovní agentuře, která si pouze odečte svojí provizi za zprostředkování na základě své dohody s poskytovatelem služeb a zašle zbývající částku poskytovateli, či může dojít i k zálohové platbě zákazníka s následným doplacením před využitím služby.

2) Zákazník je vždy povinen informovat se u konkrétní služby a cestovní agentury na to, jaký způsob platby za služby je u konkrétní služby jejím poskytovatelem vyžadován. Cestovní agentura je povinna mu toto sdělit, jakmile to bude možné.

3) Zákazník v žádném případě nehradí cenu služeb přímo cestovní agentuře, jelikož ta je i v případě, kdy jsou peníze nejprve zaslány na její účet, pouze zprostředkovatelem služeb a samotné platby pro poskytovatele služeb. Výjimku tvoří konzultační služby či administrativní poplatky za změny.

6. Potřebné doklady

1) Zákazník je povinen zjistit si informace o pasových, vízových, zdravotních a dalších povinnostech vždy před uskutečněním zájezdu.

2) Cestovní agentura není odpovědná za neudělení víza zákazníkovi nebo za nesplnění jeho povinnosti.

3) Cestovní agentura pouze napomáhá zákazníkovi k získání potřebných povolení na jeho žádost, kdy mu poskytne základní informace.

7. Zájezdy na vyžádání

1) U některých nabídek zájezdů se může zákazník prostřednictvím cestovní agentury pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou. Stejně tak si může zákazník vyžádat zájezd na míru dle vlastních požadavků.

2) Zájemce bere na vědomí, že u těchto zájezdů je ze strany pořadatele zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného partnera pořadatele.

3) V takovém případě je cestovní agentura oprávněna požadovat dle podmínek daného pořadatele zálohu na cenu zájezdu až ve výši až 100 % tohoto zájezdu ještě před tím, než je rezervace zájezdu potvrzena ze strany partnera pořadatele.

4) V okamžiku úhrady dochází mezi cestovní agenturou a zákazníkem k uzavření smlouvy na zájezd. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s článkem 3 těchto podmínek a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace.

5) Pro vyloučení pochybností platí, že na zájezd se vztahují storno podmínky daného pořadatele, resp. cestovní agentury.

8. Storno poplatek

1) Cestovní agentura je zprostředkovatelem služeb. Režim stornování objednaných služeb se vždy odvíjí od podmínek jejich poskytovatele či pořadatele a vnitřních postupů zprostředkovatele.

2) Zákazník je vždy povinen informovat se u konkrétní služby a cestovní agentury na to, jaký storno poplatek je u konkrétní služby dle podmínek jejího poskytovatele a zprostředkovatele poskytován. Cestovní agentura je povinna mu toto sdělit již před uzavřením objednávky a na žádost kdykoliv, jakmile to budě možné.

3) Cestovní agentura tímto prohlašuje, že storno poplatky se mohou u jednotlivých poskytovatelů služeb, tak i u jejich jednotlivých služeb i diametrálně lišit. Cestovní agentura zákazníkovi v žádné situaci předem negarantuje určitou výši storno poplatku, jelikož se vše odvíjí od podmínek poskytovatele služeb a vnitřních postupů zprostředkovatele. Cestovní agentura garantuje pouze takovou výši storno poplatku, kterou sdělí pro konkrétní službu zákazníkovi před uzavřením závazné objednávky.

9. Databáze zákazníků

1) Cestovní agentura je oprávněna zákazníkům, kteří odeslali objednávku nebo nezávaznou poptávku, zasílat zvláštní nabídky a takzvané nabídky Last Minute, First Minute a to včetně nepravidelných reklamních sdělení.

2) Zákazník má možnost žádostí zaslanou na emailovou adresu, ze které mu uvedená reklamní sdělení přicházejí, ukončit zasílání reklamních sdělení, což je cestovní agentura povinna respektovat a u každého takového reklamního sdělení ho o této skutečnosti informovat.

10. Reklamace

1) Cestovní agentura jakožto zprostředkovatel služeb cestovního ruchu není oprávněna řešit jakékoli reklamace zákazníků. Ti jsou povinni řešit je s poskytovatelem konkrétních služeb.

2) Cestovní agentura v tomto směru poskytne zákazníkovi maximální možnou součinnost, kterou lze po ní spravedlivě požadovat.

11. Ochrana osobních údajů

1) Cestovní agentura tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Cestovní agentura nikdy neposkytuje tyto údaje třetí straně s výjimkou situací, kdy je k tomu dle příslušných právních předpisů povinna (zejména úkony orgánů činných v trestním řízení apod.).

2) Cestovní agentura je oprávněna spravovat osobní údaje objednatele v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.  Cestovní agentura je dále oprávněna spravovat údaje osob, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví a datum narození, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování. 

Více informací ohledně Podmínek ochrany osobních údajů naleznete na https://www.namallorce.cz/gdpr.

3) Uzavřením smlouvy o zprostředkování zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.

4) Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@namallorce.cz

12. Závěrečná ustanovení

1) Veškeré právní vztahy mezi cestovní agenturou a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

2) Všechny spory vzniklé ze smlouvy o zprostředkování budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

3) Cestovní agentura upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro smlouvu o zájezdu či službě cestovního ruchu se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

4) Pokud by bylo jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek zákazníkovi nejasné nebo nesrozumitelné, je cestovní agentura povinna mu ho na žádost vysvětlit.

5) Cestovní agentura a zákazník jsou povinni se neprodleně informovat o změnách svých identifikačních údajů.

6) Pokud bude kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek shledáno neplatným, nenarušuje to platnost obchodních podmínek jako takových, přičemž se dotčené strany zavazují dohodnout se na novém ustanovení, které již bude platné a bude vyhovovat smyslu a účelu vzájemných vztahů a těchto obchodních podmínek.

7) Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne – 10.1.2016, přičemž cestovní agentura je oprávněna jejich znění kdykoliv měnit. Takovou změnu obchodních podmínek ohlásí na svých internetových stránkách – www.namallorce.cz.

Aktualizace obchodních podmínek v návaznosti na GDPR dne 25. 5. 2018.