Popis projektu

Vinařství Miquel Oliver

Bodega Miquel Oli­ver – historie

V roce 1912, Mel­chor OLIVER zasa­dil jeho první vin­nou révu a vznikla značka Bodega Miquel Oli­ver, nyní již s více než sto­le­tou tradicí. Vinař­ství, které sídlí v Petře, malé obci v srdci Mallorky, v sou­časné době vede Miquel a Pilar, vnuk a prav­nučka Mel­chora Oli­vera. Před­sta­vují již třetí a čtvr­tou gene­raci vinař­ské rodiny. Jako čle­nové rodin­ného týmu, se snaží každý den o dosa­žení doko­nalé har­mo­nie mezi minu­lostí a sou­čas­ností.

Z minu­losti zacho­vá­vají vše pod­statné, vášeň, ducha, odhod­lání a samo­zřejmě vin­nou révu. Sou­časně při­dá­vají mla­dist­vou dyna­miku, moderní tech­no­lo­gie a inovace. Každé víno má svůj pří­běh. Některé z nich jsou dědic­tvím minu­lých gene­rací, zatímco jiné jsou výsled­kem ino­vač­ního expe­ri­men­to­vání. Každé z nich má svou vlastní osob­nost, díky chuti, vůni a nuan­cím, které tato vína dělají jedi­neč­nými.

Všechna vína mají jednu věc spo­leč­nou: kva­litu a vášeň, s níž jsou vyrobeny.

Vět­šina vín, zís­kala oce­nění, vysoké skóre a nad­šené kri­tiky ve špa­něl­ských a mezi­ná­rod­ních vinař­ských prů­vod­cích a obchod­ních pub­li­ka­cích. Za to vše vděčí zejména části ost­rova – Plá i Lle­vant – vinař­ské oblasti, kde to všechno začíná…

Navštivte s námi nádherné vinařství Miquel Oliver. Můžete vybírat celkem ze 4 druhů vinné turistiky (1.6.2022-30.9.2022): 

Varianta 1 – vyzvednutí před hotelem/domem, návštěva nového sklepa, ochutnávka 6 druhů vín, krekry, voda, odvoz zpět do místa ubytování, po celou dobu český průvodce (orientační doba 3 hodiny), minimální počet osob: 2, CELKOVÁ CENA ZA OSOBU: 62 Euro

Varianta 2 – vyzvednutí před hotelem/domem, návštěva nového i starého sklepa, ochutnávka 6 druhů vín, krekry, voda, odvoz zpět do místa ubytování, po celou dobu český průvodce (orientační doba 3,5 hodiny), minimální počet osob: 2, CELKOVÁ CENA ZA OSOBU:68 Euro

Varianta 3 – vyzvednutí před hotelem/domem, návštěva nového sklepa, ochutnávka 8 druhů vín, krekry, olivy, sýr, salám, odvoz zpět do místa ubytování, po celou dobu český průvodce (orientační doba 3,5 hodiny), minimální počet osob: 2, CELKOVÁ CENA ZA OSOBU: 78 Euro

Varianta 4 – vyzvednutí před hotelem/domem, návštěva nového i starého sklepa, ochutnávka 8 druhů vín, krekry, olivy, sýr, salám, odvoz zpět do místa ubytování, po celou dobu český průvodce (orientační doba 4 hodiny), minimální počet osob: 2, CELKOVÁ CENA ZA OSOBU: 85 Euro

Objednávejte na čísle  +420 774 724 700 nebo pište info@namallorce.cz