Popis projektu

Vinařství José L. Ferrer

V roce 1931, sotva 28 letý mla­dík José Luis Ferrer Ramo­nell, stu­dent inže­nýr­ství ve Fran­cii, zalo­žil tuto vinici pod názvem Viní­cola de Binissa­lem.

Poz­ději vinař­ství dostalo svůj sou­časný název – Bode­gas José L. Ferrer a značku s čer­ve­nou stu­hou, která je syno­ny­mem kva­lity a pres­tiže dodnes.

V sou­časné době jde stále o rodinné vinař­ství, za které zod­po­vídá již třetí a čtvrtá gene­race vinař­ského rodu Ferrer, která i dnes vyu­žívá toho, co jim při­nesla his­to­rie a zdě­děné zku­še­nosti.

Záro­veň své dědic­tví obo­ha­cují o nové poznatky.

Vyu­ží­vá­ním pokro­či­lých moder­ních zaří­zení, které kom­bi­nují s nej­lep­šími tra­dič­ními tech­ni­kami a pře­de­vším s vášní pro vína, která je téměř gene­ticky pře­ná­šená z gene­race na gene­raci, dostali za odměnu uznání míst­ního trhu i ceny v zahraničí.

Vinař­ství José L. Ferrer vlastní 120 hek­tarů vinic v rámci obcí, které patří k oblasti Binissa­lem.

Na těchto vini­cích se pře­vážně pěs­tují místní odrůdy regi­onu, jako jsou čer­vené hrozny Manto Negro a Callet a bílé Prensal Blanc (Moll).

Kromě nich pěs­tují i jiné odrůdy jako je Caber­net Sau­vig­non, Syrah, Tem­pra­nillo, Mer­lot, Gor­gollassa, Char­don­nay a drobné hrozny Moscatel.

Tato oblast země sdru­žuje opti­mální pod­mínky pro pěs­to­vání vinné révy. S typem země, nad­moř­skou výš­kou a ide­ál­ním poča­sím mění tato vína v exklu­zivní osobnost.

Náš tip: červené víno Vinyes Velles nebo bílé víno Blanco Veritas.

Balíčky – vinná turistika José L. Ferrer (1.6.2022-30.9.2022):

1.VARIANTA

– vyzvednutí před hotelem
– prohlídka vinařství (vždy od 11:00 hod.)
– degustace 6 druhů vín
– k vínu sýr, džem z hroznů, mallorské krekry, voda
– odvoz zpět k hotelu
Po celou dobu český průvodce!
Orientační doba 3-4 hodiny
Cena za osobu 70 eur / minimum 2 osoby

2. VARIANTA

– vyzvednutí před hotelem
– prohlídka vinařství (vždy od 11:00 hod.)
– degustace 6 druhů vín
– k vínu tapas (sýr, salám, Pa amb oli, olivy, džem z hroznů, mallorské krekry, voda)
– odvoz zpět k hotelu
Po celou dobu český průvodce! 
Orientační doba 3-4 hodiny
Cena za osobu 80 eur / minimum 2 osoby

Objednávejte na čísle  +420 774 724 700 nebo pište info@namallorce.cz