Mallorská vína – Miquel Oliver

Rádi bychom vám přiblížili náš krásný zážitek s vinnou turistikou na Mallorce. Tentokrát jsme se podívali s českým průvodcem do vinařství Miquel Oliver v obci Petra na severu Mallorky. Velice milý personál nás provedl po vinařství, vzali nás do vinného sklepa, ukázali výrobní stroje a ochutnali pár báječných lahví. :) Teď pár slov o tom, jak to vše vzniklo.

 • V roce 1912, Mel­chor OLIVER zasa­dil jeho první vin­nou révu a vznikla značka Bodega Miquel Oli­ver, nyní již s více než sto­le­tou tradicí.
 • Vinařství, které sídlí v Petře, malé obci v srdci Mallorky, v současné době vede Miquel a Pilar, vnuk a pravnučka Mel­chora Oli­vera.
 • Před­sta­vují již třetí a čtvr­tou gene­raci vinař­ské rodiny. Jako čle­nové rodin­ného týmu, se snaží každý den o dosa­žení doko­nalé har­mo­nie mezi minu­lostí a sou­čas­ností.
 • Z minu­losti zacho­vá­vají vše pod­statné, vášeň, ducha, odhod­lání a samo­zřejmě vin­nou révu. Sou­časně při­dá­vají mla­dist­vou dyna­miku, moderní tech­no­lo­gie a inovace.
 • Každé víno má svůj pří­běh. Některé z nich jsou dědic­tvím minu­lých gene­rací, zatímco jiné jsou výsled­kem ino­vač­ního expe­ri­men­to­vání. Každé z nich má svou vlastní osob­nost, díky chuti, vůni a nuan­cím, které tato vína dělají jedi­neč­nými.
 • Všechna vína mají jednu věc spo­leč­nou: kva­litu a vášeň, s níž jsou vyrobeny.
 • Vět­šina vín, zís­kala oce­nění, vysoké skóre a nad­šené kri­tiky ve špa­něl­ských a mezi­ná­rod­ních vinař­ských prů­vod­cích a obchod­ních pub­li­ka­cích. Za to vše vděčí zejména části ost­rova – Plá i Lle­vant – vinař­ské oblasti, kde to všechno začíná…
krabice s vinem

Vaši dovolenou na Mallorce je možné spojit s návštěvou (nejen) vinařstí Miquel Oliver s českým odborníkem na mallorská vína. Nebojte se! Nemusíte se kvůli tomu učit Mallorqui :), všechno bude hezky česky!

Vinná turistika Miquel Oliver:

 • Varianta 1 – CELKOVÁ CENA ZA OSOBU: 54 Euro – vyzvednutí před hotelem/domem, návštěva nového sklepa, ochutnávka 6 druhů vín, krekry, voda, odvoz zpět do místa ubytování, po celou dobu český průvodce (orientační doba 3 hodiny), minimální počet osob: 2
 • Varianta 2 – CELKOVÁ CENA ZA OSOBU: 60 Euro – vyzvednutí před hotelem/domem, návštěva nového i starého sklepa, ochutnávka 6 druhů vín, krekry, voda, odvoz zpět do místa ubytování, po celou dobu český průvodce (orientační doba 3,5 hodiny), minimální počet osob: 2
 • Varianta 3 – CELKOVÁ CENA ZA OSOBU: 74 Euro – vyzvednutí před hotelem/domem, návštěva nového sklepa, ochutnávka 8 druhů vín, krekry, olivy, sýr, salám, odvoz zpět do místa ubytování, po celou dobu český průvodce (orientační doba 3,5 hodiny), minimální počet osob: 2
 • Varianta 4 – CELKOVÁ CENA ZA OSOBU: 80 Euro – vyzvednutí před hotelem/domem, návštěva nového i starého sklepa, ochutnávka 8 druhů vín, krekry, olivy, sýr, salám, odvoz zpět do místa ubytování, po celou dobu český průvodce (orientační doba 4 hodiny), minimální počet osob: 2

Objednávejte vinnou turistiku ZDE! :)

Na degustaci ochutnáte (nejen :) ):

1912 – MIQUEL OLIVER – „Neza­po­me­nu­telný zážitek“

Inten­zivní třeš­ňové barvy. Dobře zaob­lené chuti s pří­jem­nou kyse­lostí na patře s tóny čoko­lády, zra­lých plodů a suše­ného ovoce. Vyni­ka­jící a plné, s chutí zralé tříslo­viny. Expre­sivní a dobře vyvá­žené. Dlouhý závěr. Senzační.

Odrůdy: Caber­net Sau­vig­non a Mer­lot

Roč­ník: 2010 / Alko­hol: 14,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

ORIGINAL MUSCAT – „Indi­vi­du­ální a originální“

Má atrak­tivní světle žlu­tou barvu se zelen­ka­vými tóny. Velice spe­ci­fické víno s výraz­nou kla­sic­kou chuťí a vůní. Lehké, suché, vyvá­žené a velmi měkké. Expre­sivní, čer­stvé chuti. Toto víno se výrazně liší od ostat­ních „Mus­ca­tels“ a je jed­ním z nej­více ori­gi­nál­ních, které se nachá­zejí v celém Španělsku.

Odrůdy: Mos­ca­tel

Roč­ník: 2018 / Alko­hol: 13,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l